Husmannsplasser i Fåberg - med rettelser

Husmannsplasser i Fåberg bind 2Husmannsplasser i Fåberg bind 1

Husmannsplasser i Fåberg, bind I, er utsolgt!

Fåberg Historielag har i mange år arbeidet med husmennenes historie i Fåberg og Lillehammer.
Første bindet av bokverket "Husmannsplasser i Fåberg" tar for seg ca. 275 husmannsbruk på østsida av Lågen og Mjøsa. Boka inneholder omfattende opplysninger og data om personer på brukene og om forholda på husmannsplassene. Innsamling og skriving ble ledet av Anita Smestad og Ole H. Rønningen. Boka er rikt illustrert med fotografier. Per Richard Bærøe forteller om husmannsplassen i den gamle bykommunen Lillehammer. Arnfinn Engen har en generell oversikt over husmannsvesenet i Gudbrandsdalen.
Bind to forteller om brukene på vestsida av Lågen og Mjøsa. Rundt 525 plasser er omtalt i dette bindet. Med sine to bøker har Fåberg Historielag registrert til sammen ca. 800 bruk i Lillehammer kommune der det har bodd husmenn i ulike perioder. Bøkene forteller om menneskene på plassene og forholdene de levde under.
Husmannsprosjektet i historielaget ble ledet av Ole H. Rønningen og Anita Smestad, som har ført bøkene i pennen. Mange medlemmer i laget har vært med på innsamlingsarbeidet. Bøkene er illustrert med både gamle og nye fotografier.

På grunn av begrenset sidetall, var det nødvendig å redusere stoffet en del.  Dette har gjort at det ikke har vært plass til alle opplysninger det hadde vært ønskelig å ta med.  Valg av stoff er gjort etter beste skjønn.
Når det gjelder kartet som følger som vedlegg til Bind 1, er det kommet inn en noen merknader til plasseringen av en del steder. Noen av disse er direkte feilplassert. På grunn av områdets størrelse, har det ikke vært mulig å utarbeide kart som vedlegg til Bind 2.

Rettelser til bind 1:

Side 61 Storhove og Thrane-bevegelsen. Linje 12 og 13 kan være noe misvisende når det gjelder arrestasjon og dom. Følgende kan opplyses: Den 7.juli 1851 ble Thrane og hans nærmeste medarbeidere arrestert i Christiania. Det gikk fire år før saken kom opp i Høyesterett. Thrane ble dømt til 5 års fengsel i 1855 . Han ble løslatt og emigrerte til Amerika i 1863.

Rettelser til kartet i bind 1:

Nr. 209 Hammershagen lå sannsynligvis i sørøstre hjørnet av Nybu. Der er  der merker etter tufter.
Nr. 210 Plassen heter Hammershaugen.
Nr. 212 Suttestadhaugen/Landingslykkja er ikke merket på kartet. Den lå på nedsiden av Vårsetervegen, ikke langt fra Vårsetera.
Nr. 214 Flingslått lå muligens i skråningene nord for Oppland Turisthotell.
Nr. 215b Sletten nedre er avmerket to steder, den nordligste er feil.
Nr. 234,  237, 238, 239 Er litt forskjøvet, men i riktig område.
Nr. 255 Avskjellerudsveen ligger helt i vegkanten på nordsiden av RV 216 like nedenfor krysset til Blomsterbakken. Kalles ofte Hilmersenhuset.
Nr. 259 Holtlihaugen, dette nummeret står to ganger. Det som står lengst nordøst er riktig. Det andre er feilskrevet for 295, Svendsrud.
Nr. 277 Tidligere husmannsplass Holshagen. De to Holshagen-gardene er ikke avmerket fordi de ble utskilt som egne bruk omkring 1800.
Nr. 283 Hagehaugen mangler. Var opprinnelig husmannsplass under Søre Hage. Ble utskilt som eget bruk. Ligger like nord for 292 på kartet.
Nr. 287 Hagesveen, Eriklykkja, usikker plassering.
Nr. 296 Sæterhagen øvre, feil nummer, se 298.
Nr. 297 Sæterhagen (Kråbølsletta) er omtrent der 295  står nå, tufter. Kråbølsletta er navn etter herredsagronom Kråbøl  som kjøpte Sæter nedre søre for ca. 100 år siden.
Nr. 298 Øverhaugen er forvekslet med Øverhagen.
Nr. 299 Snekkerstugua står ikke på kartet. Den lå like nord for Søre Ål kirke.
Nr. 300 Sæterstua (Kornfritt) lå omtrent ved sørenden av Skogenhallen.
Nr. 302b To plasser Trangerudenga. Plassering usikker. Muligens er den ene det samme som Bolstad i Åsmarkvegen.
Nr. 319 Under Dallerud er det på slutten av 1700 tallet også nevnt plassnavnene , Dallerudstuen og Dallerudsveen. Disse r vanskelige å plassere, men kan ha sammenheng med Thorsveen, nr 322.

Rettelser til bind 2:

Side 17  Vingromvisa er skrevet og tonesatt av sagbruksarbeider Julius Kristiansen f. 24/7 1879 på Kvenhushaugen under nedre Gilberg. Han døde på Vangen i S. Ål 20/2 1940. Gravlagt i Mesna Sogn.
Side 27 Moen (Diket), Gnr. 7, bnr.1. Eier 2003: Lena Wottestad.
Side 113 Øverste bilde er tatt i 1948. Thor Bjerke sitter på fanget til Marie Evensen.
Side 167 Altona,  Eier, Simen Kristiansen er feil og strykes.
Side 170 Einløysa,nedre. Ei linje byttet om. Korrekt tekst:
1925: Thorstein H. Lien (Kvisberglien) f. 1889, g. 2g. m. Anna Johansen f. 1898, overtok som husmann. Barn: Margit  f. 1917, Else f. 1923, Hans f. 1925. I tillegg fra første ekteskap, Helga f. 1911, Thor f. 1914.
Side 174 Lunden. Første linje, ordet ”lå” endres til ”ligger”, fordi husene ikke er revet.
Side 193 Lien – Flifletlien. Feil bilde. Bildet viser Lier, gnr. 126 bnr 1, se s. 180.
Side 219 Ei linje er byttet, og et navn mangler. Korrekt tekst er:
1920-1946. Elias Liumsberget g.m. Thea Snekkermoen i 1900. Barn: Aksel f. 1900, Oline f. 1902, Ingeborg f. 1904, Kari f. 1907, Magne f. 1911, Emil f. 1914.
Side 227 Flugstadøya er lagt til Brudal. Eier 2003: Arne Brudal.
Side 232 Bleken nordre har vært i slekta siden 1842. Bildet av garden er tatt av Simen Bleken forsommeren 1940. Slipesteinen ikke på bildet. Det som vises ved størhusveggen er ei potetrist.
Side 264 Tollersrudhaugen. Av barna til Jørgen og Agnes Brubakken er Jørunn f. 1942 ikke blitt med.
Side 285 Hagebakken gnr. 161 bnr. 3, eier er Wenke Ottesen Næss
Side 296 Volden, nedre. 1900: En setning i siste linje er falt ut, skal være: … var gift med Mathea Ulland . ”Hans sønn Jon overtok som husmann i 1936”. Han ble sjølveier i 1946.
Side 301 Rammeteksten under 1895 noe misvisende; Guri Opjordsmoen slapp rettssak. Hun inngikk en avtale med brukeren av Jørstad S. Se under 1903 i den etterfølgende teksten.
Side 304 Jørstad S.
a. Rammetekst, husmannsplasser, antall 1900, skal være 7, ikke 17.
b. Husmannsplasser under Jørstad S. - Brostuen ble ikke tatt av Storofsen i 1789. Husene ble flyttet til Marienborg i 1782. Se side 315.
Side 310 Nedre Brenden. Amund Rønning kjøpte bruket i 1938, ikke i 1929.
Side 335 Nerdalshaugen var husmannsplass til ca 1920 da Amund Arntsen kjøpte plassen.
Side 366 Dalbergenga øvre. Bildet er fra ca 1995.
Side 369 Nedre Myhren. Eier Hans Petter Melbø.
Side 389 Bildet viser Henrikhagen, omtalt side 388.
Side 399 Nygard nordre, gnr. 112, bnr. 1.
Garden ligger nord og opp for kirka. Jordbruksarealet er ca. 76 da. dyrka og ca. 52 da. beite. Skog 390 da. Annet areal 413 da. Seter på Skjellbreia.  Nygard nordre er hovedbølet. (Nytt bilde fra ca. 1951).
Side 408 Søndagskaffe på Søre Kval 1927, komplett tekst,  fra venstre:
Karen Kval, f. Hovland, Iver Holtklimpen, Helge Kval, f. 1927, Johanne Brenden Korsrud, Karl Vasrud, Sigurd Kval og  Kristian Nordengen.

Det skjer:

17.09.2023:
Gåtur ned Årettadalen med start på Røyslimoen søndag 17. september 2023. Les mer her.

25.10.2023:
Kveldsseminarene starter opp igjen 25. oktober. Første tema blir Lågendeltaet. Mer informasjon kommer senere.

Lederen har ordet

Nye bøker i høst

Det har i det siste vært stor aktivitet i historielaget, og nå i høst kommer det tre nye bøker.

Les mer om Nye bøker i høst

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA