Kulturstiene

Mesna Kultursti

Mesna kultursti går langs Mesnaelva fra Colletts bru ned til osen ved Strandtorget. Langs stien er det satt opp informasjonstavler som gir vandrerne opplysninger om det miljøet de ferdes i. Mesna kultursti var en jubileumsgave til Lillehammer kommune ved 175-årsjubileet. Giverne var «Sammen for Lillehammer», Mesna Rotary, Mesna Kraftselskap og historielaget. Historielaget har ansvaret for vedlikehold av og innhold i informasjonstavlene. Dessverre har det vært en del hærverk på informasjonstavlene. Fra historielaget er det Oddvar Pettersen, Roar Torgersen og Arvid Johnslien som har deltatt i dette arbeidet. Mesna Rotary har ansvar for rydding mv. langs stien.

Fåberg Kultursti

Fåberg Kultursti - i Vikingers fotspor, starter ved Fåberg kirke, er 4 km lang og ender ved Drotten nede ved Lågen. Pilegrimsleden følger Kulturstien til Øvre Dal.

Utgangspunktet for turen er Fåberg kirke. Kryss hovedvegen (FV 255) gå opp bakken og fortsett forbi gamle Bakkene skole. Traseèn er godt merket med treskilt der en av elgene fra helleristningene ved Drotten er gjengitt. Store deler av ruta følger gamle vegfar, og stien er god å gå på. Kulturstien kjennetegnes dessuten av en rekke flotte, informative oppslagstavler som formidler historien om gardene og landskapet omkring.

Etter noen hundre meter gjennom skog, kommer vi fram til det første kulturminne langs stien, en gravhaug som er 12 meter i tverrmål. Den er bygget over den døde for mellom 1000-2000 år siden. Grava har aldri vært åpnet, så ingen vet hva den skjuler.

Kulturstien fra Fåberg kirke til helleristningene i Drotten ble offisielt åpnet 21. september 1991.Deretter går vi et stykke på gardsvegen fram til Søndre Jørstad, som ble flyttet hit fra Gamlegarden i 1710. Gamlegarden var trolig anlagt i slutten av jernalderen, eller tidlig middelalder (600-1100 e Kr.) Gamlegarden var kanskje den eldste Jørstad-garden, og var knutepunkt og tingsted for Fagaberg (Fåberg) før den ble flyttet. Ennå vises tuftene etter minst 7 hus på stedet.

Fra Søndre Jørstad går stien gjennom skog, hvor det finnes innslag av varmekjære treslag som lind, ask og alm. Ask ble plantet av eierne av landets eldste skifabrikk Rustad, og anlagt 1930. Askeskogen ble imidlertid ikke benyttet, da kunststoffskiene gjorde sitt inntok før skogen var stor nok. Når vi kommer fram til Øverbygdsvegen (FV 318), er det en alternativ rute på 2 km opp mot de øverste av Jørstadgardene. Herfra er det en fantastisk utsikt over byen, Jørstadmoen med Lågendeltaet og Fåberg stasjonsområde. Stien kommer ned igjen ved Fåberg Kirke.

På vår opprinnelige rute krysser vi Fv 318, deretter Ja-benken med utsikt mot Fåberg tettsted, før vi passerer gardene Nedre Dal og Øvre Dal. Deretter kommer vi til Jakthaugen. Her var det en gang en vikingtidsgard, som er dokumentert gjennom utgravinger på stedet. Etter Jakthaugen går stien utfor og krysser Fv 319, (og har i mellomtiden skilt lag med Pilegrimsleden). Målet for turen er Drotten og helleristningene, som er hogd inn i fjellveggen helt inntil elva.

Helleristningsfeltet ble oppdaget i 1942 i forbindelse med en grensetvist. Vi kan se sju elger innhogd i fjellet. Helleristningene er ikke datert, men trolig over 6000 år gamle. Elgen, som følger samme trekk over tusener av år, trekker også i dag ved Drotten. Stedet er også en kjent plass for lågåsildfiske. Helleristningene er i tillegg til det magiske, også et uttrykk for kunstnerisk utfoldelse.

Dermed er vandringa til veis ende, en 4 km lang tur med et tidsspenn på 6000 år. Fåberg Kultursti er blitt til gjennom et samarbeid mellom Fåberg og Lillehammer Historielag, grunneierne, Jørstadmoen skole og Landbrukskontoret på Lillehammer. Fylkeskulturetaten i Oppland, Fylkesmannen og Lillehammer kommune har gitt verdifull hjelp. Skogavdelingen på Gjøvik Ingeniørhøgskole har laget forprosjektet.

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 51 31 6
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA

Lederen har ordet

Nytt årbeidsår

Da er historielagsarbeidet godt i gjenge i det nye året.
Nå forbereder vi årsmøtet som i år blir på Krokvang i Roterud 8. mars. Årsmelding og regnskap legges fram, og vi får mulighet til å diskutere planene for lagsarbeidet i året som kommer.
Historielaget har hatt tradisjon for å legge disse møtene rundt om i kommunen. Vi får på den måten en fin mulighet til å få med oss litt av de ulike bygdenes historie.
Jeg håper at svært mange har anledning til å ta turen til Roterud denne søndagen i mars.

Les mer om Nytt årbeidsår

Lederens arkiv