Krigsgravgruppa

Ei gruppe med Jan Vidar Lie Pedersen, Ole Rønning og Terje Moringen foreslo i 2011-2012 å sette opp navnetavler på Jørstadmoen krigsgravplass. Kostnaden og Jan Vidars bortgang gjorde at arbeidet stoppa opp.

Etter oppfordring fra generalmajor Ole Rønning (f. 1930) oppnevnte Fåberg og Lillehammer historielag høsten 2016 igjen ei gruppe med mål å arbeide for å få plater med navn på de 954 krigsfangene (927 sovjetiske, 25 jugoslaviske og 2 trolig polske) som ble gravlagt på Jørstadmoen 1942-45. Med i gruppa er nevnte Ole Rønning, Terje Moringen, Nina Grøseth Skurdal og Jostein Valved fra historielaget, Arne L. Ellingsen fra Jørstadmoen leir (Cyberforsvaret) og Fred Vidar Berntsen fra Forsvarsbygg.

Plan for oppgradering og navnetavler

Historielaget sendte 21. sep. 2011 og 10. okt. 2017 detaljerte forslag til Krigsgravtjenesten i Kulturdepartementet om plassering av navneplater på krigsgravplassen. Krigsgravtjenesten engasjerte i 2018 Asplan Viak til å lage plan for oppgradering av Jørstadmoen krigsgravplass. I planen er foreslått en gangsti rundt inne på krigsgravplassen med 20 navnetavler spredt utover. Hver tavle vil ha ca. 48 navn. Den 3,45 m høge bautaen fra 1950 er tidstypisk og blir beholdt. Betonghellene mellom porten og bautaen er foreslått skifta ut med skiferheller. Steingjerdet fra 1950-åra blir reparert. Skogen (mest furu) blir stående.

13. nov. 2019 presenterte lederen for Krigsgravtjenesten Haakon Vinje planen for oppgradering av krigsgravplassen på Jørstadmoen for kommunen, Forsvaret, Forsvarsbygg og historielaget. Med var også Arne Langås fra Falstadsenteret i Trøndelag, som har ansvar for at opplysningene om krigsfangene er riktige.

Historielaget og de som har uttalt seg om planen (høringsfrist feb. 2020) har i all hovedsak støttet planen. Planen er også sendt til berørte ambassader.

Oppgraderinga av krigsgravplassen på Jørstadmoen er neste store prosjektet for Krigsgravtjenesten. Haakon Vinje kan ikke si noe sikkert om når det vil skje. Prosjektet er så stort at det er avhengig av særlig bevilgning.

Historielagets rolle

Det er forventa at Krigsgravtjenesten formelt vedtar planen snart. Etter det vil historielagets rolle bli å samarbeide med andre lokalt for at prosjektet skal få bevilgning.

Kontaktperson: Jostein Valved ( , tlf 924 03 233)

Navneplatene blir av ei bronselegering eller kobber på steinsokkel. Hver navneplate blir 2 m høg, 80 cm brei og minst 1 cm tjukk, og får ca. 48 navn (latinske bokstaver) med fødsels- og dødsår.
Nå skjer nesten all aktivitet på området fra porten til bautaen 16 m innenfor (t.h. på skissa). Sti med navnetavler og noen benker vil føre til at folk kommer rundt inne på krigsgravplassen. De ytterste grå linjene er steingjerdet rundt gravplassen. Denne natursteinmuren ble bygd på 1950-tallet, blir reparert og beholdt.

Det skjer:

20.05.2023:
Busstur til Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum, se program her.

Lederen har ordet

Kom på årsmøtet

I år skal historielaget ha sitt årsmøte på Skogli den 12. mars. kl. 16.00. Etter årsmøtesakene får vi en orientering om Skoglis historie og om Søre Ål. I siste Nytt om gammelt finner du årsmøtepapirer.

Les mer om Kom på årsmøtet

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA